«

»

Sep 04

Hentai Kamen: Forbidden Super Hero

hentaikamenGenre: Comedy / Action
Year: 2013
Country: Japan

original title: HK: Hentai Kamen

Director: Yûichi Fukuda
Starring: Ryôhei Suzuki, Furnika Shimizu, Ken Yasuda, Shôta Chiyo, Takashi Tsukamoto

 

 

 

 

 

Enjoy the content and want to show support?

Leave a Reply